Szukaj na stronie

Ośrodek Pomocy Społecznej Dzielnicy Ursynów m.st. Warszawy

ul. Jana Cybisa 7
02-784 Warszawa
Tel.: (22) 5441200
Faks: (22) 5441201
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
NIP: 951-12-04-085
REGON: 010847964

HomeProjektyDobra Marka - Aktualności Sierpień 2014
Wiadomość
 • Dyrektywa e-Prywatności Parlamentu Europejskiego

  Ta strona internetowa używa ciasteczek do zarządzania uwierzytelnianiem, nawigacją i innymi funkcjami serwisu.Używając naszej strony pozwalasz na zapisywanie tego typu informacji na swoim komputerze.

  Zobacz, dyrektywę parlamentu Europejskiego odnośnie e-Prywatności

  You have declined cookies. This decision can be reversed.

Oferta Pomocy

Program "Zielone wsparcie"

 

„Zielone wsparcie” to pilotażowy program osłonowy dla osób, które poniosły zwiększone koszty ogrzewania budynku lub lokalu mieszkaniowego związane z trwałą zmianą systemu ogrzewania opartego na paliwie stałym na jeden z systemów ograniczających niską emisję. 

Program wprowadzony został uchwałą Rady m.st. Warszawy (LVII/1489/2017 z 16 listopada 2017 r.), której pełny tekst znajduje się na stronie Biuletynu Informacji Publicznej m.st. Warszawy.

 

O pomoc w formie zasiłku celowego z przeznaczeniem na dofinansowanie zwiększonych kosztów ogrzewania mogą ubiegać się osoby, które:

1) Faktycznie zamieszkują w budynku/lokalu mieszkalnym na terenie m.st. Warszawa, w którym nastąpiła trwała zmiana systemu ogrzewania na podstawie jednego z poniższych warunków:

 • są właścicielem budynku/lokalu mieszkalnego,
 • są użytkownikiem budynku/lokalu mieszkalnego na podstawie umowy z właścicielem, a także bezpośrednio ponoszą koszty ogrzewania budynku/lokalu mieszkalnego, 
 • są najemcą budynku/lokalu mieszkalnego;

2) Dokonały w latach 2017 - 2020 inwestycji z wykorzystaniem dotacji na modernizację  kotłowni na podstawie uchwały nr XXXVIII/975/2016 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 15 grudnia 2016 r. lub uchwały nr X/197/2019 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 28 marca 2019 r. w sprawie zasad udzielania dotacji celowej na finansowanie lub dofinansowanie inwestycji na terenie m.st. Warszawy, służących ochronie środowiska i gospodarce wodnej lub samodzielnie dokonały/zamierzają dokonać trwałej zmiany systemu ogrzewania poprzez likwidację dotychczas wykorzystywanego źródła ciepła opartego na paliwie stałym na jeden z poniżej wskazanych systemów:

 • zainstalowanie nowego źródła ciepła w postaci  kotła opalanego paliwem gazowym,
 • wykonanie indywidualnego węzła cieplnego z jednoczesnym podłączeniem obiektu/lokalu do miejskiej sieci ciepłowniczej,
 • wykorzystywanie ogrzewania zasilanego energią elektryczną – pod warunkiem, że brak jest możliwości podłączenia budynku/lokalu mieszkalnego do sieci gazowej/ciepłowniczej lub jest to budynek będący w posiadaniu Miasta lub Skarbu Państwa, znajdujący się na gruncie, co do którego zgłoszony został wniosek o ustanowienie prawa własności czasowej w trybie dekretu z dnia 26 października 1945 r. o własności i użytkowaniu gruntów na obszarze m.st. Warszawy (Dz.U. Nr 50, poz. 279 ze zm.), a budynek nie został przekazany.

 

Więcej informacji, jak również wniosek oraz załączniki do pobrania, znajdują się w zakładce Pomoc dla mieszkańców „Zielone Wsparcie” na stronie Miasta Stołecznego Warszawy.

Miejsce aktywności lokalnej

Od czerwca 2017 r. przy ul. Kłobuckiej 14 w Warszawie działa Dom Sąsiedzki - Miejsce Aktywności Lokalnej Kłobucka. MAL powstał w odpowiedzi na zgłaszane potrzeby społeczności lokalnej osiedla Wyczółki. W imieniu osób zajmujących się prowadzeniem MAL przekazujemy zaproszenie dla mieszkańców, sąsiadów i społeczności lokalnej do aktywności, wspólnych działań, do kreowania rzeczywistości sąsiedzkiej. 

Miejsce Aktywności Lokalnej jest prowadzone przez Konsorcjum MAL Kłobucka - łączy nas Ursynów. Konsorcjum tworzą Towarzystwo Rozwijania Aktywności Dzieci "SZANSA" Oddział Terenowy Warszawa Ochota oraz Fundacja Chrześcijańska NIEBO.

Wszelkie dodatkowe informacje można znaleźć pod adresem Facebook - MAL kłobucka lub poprzez kontakt pod nr telefonu: 505 808 410. 

Opiekun prawny lub kurator osoby ubezwłasnowolnionej

Ośrodek Pomocy Społecznej Dzielnicy Ursynów m.st. Warszawy poszukuje kandydatów na kuratorów lub opiekunów prawnych dla osób częściowo bądź całkowicie ubezwłasnowolnionych. Opiekunem prawnym może zostać osoba posiadająca:

 • obywatelstwo polskie,
 • pełną zdolność do czynności prawnych i pełnię praw publicznych,
 • nieskazanie prawomocnym wyrokiem,
 • nieposzlakowaną opinię i dobry stan zdrowia, umożliwiający pełnienie funkcji opiekuna,
 • zameldowana i zamieszkująca na terenie Warszawy, w szczególności w Dzielnicy Ursynów m.st. Warszawy

Wymagania dodatkowe:

 • znajomość przepisów Kodeksu Rodzinnego i Opiekuńczego, dotyczących sprawowania opieki/kurateli, 
 • znajomość tematyki związanej z niepełnosprawnością, w tym przede wszystkim    niepełnosprawnością wynikającą z choroby psychicznej lub niepełnosprawności intelektualnej lub zaburzeń otępiennych wieku podeszłego,
 • posiadanie doświadczenia w pracy z osobami niepełnosprawnymi,
 • wysokie zaangażowanie w realizację powierzonych działań,
 • sprawność w załatwianiu spraw urzędowych,
 • samodzielność,
 • dyspozycyjność

Zadania opiekuna prawnego:

 • sprawowanie opieki zgodnie z interesem podopiecznego i interesem społecznym,
 • reprezentowanie interesów podopiecznego przed sądem, organami administracji publicznej i innymi instytucjami,
 • zarządzenie majątkiem podopiecznego,
 • sporządzanie sprawozdań dla Sądu z wykonywanych działań, w terminach określonych przez Sąd, nie rzadziej niż raz w roku.

O ostatecznym zakwalifikowaniu kandydata na opiekuna prawnego lub kuratora decyduje Sąd,

który może przyznać w uzasadnionych przypadkach wynagrodzenie.

Osoby zakwalifikowane do pełnienia funkcji kuratora lub opiekuna dla osoby częściowo lub całkowicie ubezwłasnowolnionej będą mogły odbyć specjalistyczne szkolenie, ułatwiające pełnienie takiej funkcji. 

 

Art. 162 Kodeksu Rodzinnego i opiekuńczego:

§ 1. Sąd opiekuńczy przyzna opiekunowi za sprawowanie opieki na jego żądanie stosowne wynagrodzenie okresowe albo wynagrodzenie jednorazowe w dniu ustania opieki lub zwolnienia 

go od niej.

§ 2. Wynagrodzenia nie przyznaje się, jeżeli nakład pracy opiekuna jest nieznaczny lub gdy sprawowanie opieki jest związane z pełnieniem funkcji rodziny zastępczej albo czyni zadość zasadom współżycia społecznego.

§ 3. Wynagrodzenie pokrywa się z dochodów lub z majątku osoby, dla której opieka została ustanowiona, a jeżeli osoba ta nie ma odpowiednich dochodów lub majątku, wynagrodzenie jest pokrywane ze środków publicznych na podstawie przepisów o pomocy społecznej. 

Prosimy o przesyłanie zgłoszeń na adres e - mailowy: 

sekretariat@ops- ursynow.pl

lub przesłanie dokumentów pocztą (z dopiskiem „Opiekun prawny”) na adres:

Ośrodek Pomocy Społecznej Dzielnicy Ursynów m.st. Warszawy, ul. Jana Cybisa 7, 

02-784 Warszawa

Wybrani kandydaci zostaną zaproszeni do kolejnego etapu rekrutacji, w którym konieczne będzie złożenie:

 •  oświadczenia o wyrażeniu zgody na pełnienie funkcji opiekuna prawnego;
 •  zgody na przetwarzanie danych osobowych w procesie ustanawiania oraz sprawowania opieki prawnej/ kurateli;
 •  oświadczenia o zachowaniu w tajemnicy powierzonych danych osobowych;
 •  oświadczenie o niekaralności;
 •  kserokopii dokumentów potwierdzających wykształcenie/kwalifikacje – oryginały do wglądu.

Szczegółowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu 22 544 12 35 (pn-pt 8.00- 16.00). Informacji udziela Pani Marzena Zalewska kierownik Działu Pomocy Środowiskowej Ośrodka Pomocy Społecznej Dzielnicy Ursynów m. st. Warszawy lub koordynator Działu Działu Pomocy Środowiskowej Pani Anna Walewska. 

 

Pomoc dla osób bezrobotnych i poszukujących pracy

Serdecznie zapraszamy wszystkie osoby bezrobotne, pozostające bez zatrudnienia lub planujące zmianę pracy do doradców zawodowych i psychologa oraz do pracowników socjalnych – specjalistów z zakresu aktywizacji zawodowej. Nasi pracownicy chętnie udzielą informacji, spotkają się podczas konsultacji lub skierują Państwa do innych instytucji.

 

Ofertę pomocy znajdziecie Państwo w kolejnych zakładkach.

Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014-2020

Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014-2020 (PO PŻ)

 

Program jest realizowany w ramach Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym (FEAD) zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady Nr 223/2014 z dnia 11 marca 2014 r.

Do realizacji Podprogramu 2018 (sierpień 2018-czerwiec 2019)ponownie wybrane zostały 4 organizacje partnerskie o charakterze ogólnopolskim lub ponadregionalnym:

Caritas Polska, Polski Czerwony Krzyż, Federacja Polskich Banków Żywności oraz Polski Komitet Pomocy Społecznej

Na terenie Dzielnicy Ursynów m.st. Warszawy w ramach PO PŻ na szczeblu lokalnych organizacji partnerskich działa Stowarzyszenia Społeczników ARIADNA, z którym Ośrodek Pomocy Społecznej Dzielnicy Ursynów podpisał porozumienie.

 

W trakcie trwania Podprogramu 2018 przewiduje się 7 grup artykułów spożywczych:

 • artykuły skrobiowe (makaron jajeczny, makaron kukurydziany bezglutenowy, ryż biały, kasza gryczana, herbatniki maślane);

 • artykuły mleczne (mleko UHT, ser podpuszczkowy dojrzewający);

 • artykuły warzywne i owocowe (groszek z marchewką, fasola biała, koncentrat pomidorowy, powidła śliwkowe, buraczki wiórki);

 • artykuły mięsne (filet z makreli w oleju, szynka drobiowa, szynka wieprzowa mielona, pasztet wieprzowy, kabanosy wieprzowe);

 • cukier (cukier biały, miód nektarowy wielokwiatowy);

 • tłuszcze – olej rzepakowy;

 • dania gotowe – gołąbki w sosie pomidorowym.

Produkty zakupione w ramach PO PŻ zakupiono o długim okresie ważności.

Pomoc w ramach PO PŻ jest kierowana do osób, które z powodu trudnej sytuacji i niskich dochodów nie są w stanie zapewnić sobie odpowiedniego posiłku. Pomocą żywnościową mogą być objęte osoby i rodziny znajdujące się w trudnej sytuacji życiowej, spełniające kryteria określone w art. 7 ustawy o pomocy społecznej i których dochód nie przekracza 200% kryterium dochodowego uprawniającego do skorzystania z pomocy społecznej, tj. 1402,00 zł dla osoby samotnie gospodarującej i 1056,00 zł dla osoby w rodzinie. Tak określony wymóg ma na celu wparcie osób i rodzin znajdujących się w najtrudniejszej sytuacji w sposób trwały, intensywny i systematyczny (w szczególności osoby bezdomne, niepełnosprawne, migranci, osoby obcego pochodzenia będące mniejszością narodową, w tym społeczności marginalizowane, takie jak Romowie).

Zestaw produktów spożywczych na Podprogram 2018 określony jest dla jednego odbiorcy końcowego, zarówno osoby samotnie gospodarującej i dla osoby w rodzinie i wydawane są najbardziej potrzebującym równomiernie w trakcie całego okresu dystrybucji tj. do czerwca 2019 r.

 

Aby uzyskać szczegółowe informacje o prowadzonym programie lub złożyć wniosek na powyższy cel, należy bezpośrednio skontaktować się z pracownikiem socjalnym prowadzącym dany rejon opiekuńczy.

 

 

Serdecznie zapraszamy.

 

Strona 1 z 7

Nasz profil na:

BIP

PO PŻ 2014-2020

/OPS-Ursynow/skrytka

Projekty:

 
 

Free business joomla templates