Szukaj na stronie

Ośrodek Pomocy Społecznej Dzielnicy Ursynów m.st. Warszawy

ul. Jana Cybisa 7
02-784 Warszawa
Tel.: (22) 5441200
Faks: (22) 5441201
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
NIP: 951-12-04-085
REGON: 010847964

HomeOferta pomocyZadłużenie mieszkaniowe
Wiadomość
  • Dyrektywa e-Prywatności Parlamentu Europejskiego

    Ta strona internetowa używa ciasteczek do zarządzania uwierzytelnianiem, nawigacją i innymi funkcjami serwisu.Używając naszej strony pozwalasz na zapisywanie tego typu informacji na swoim komputerze.

    Zobacz, dyrektywę parlamentu Europejskiego odnośnie e-Prywatności

    You have declined cookies. This decision can be reversed.

Zadłużenia mieszkaniowe

Szanowni mieszkańcy Dzielnicy Ursynów m.st. Warszawy

Jeśli macie trudności w systematycznym płaceniu czynszu uprzejmie informujemy, iż możecie Państwo ubiegać się o pomoc w tym zakresie w Ośrodku Pomocy Społecznej Dzielnicy Ursynów m.st. Warszawy. 

Pomoc finansowa jest przyznawana w formie zasiłku celowego lub zasiłku celowego pod warunkiem zwrotu części lub całości przyznanej kwoty zasiłku. Powyższą pomoc przyznaje się po przeprowadzeniu rodzinnego wywiadu środowiskowego w miejscu zamieszkania osoby zainteresowanej, na podstawie którego ustala się sytuację osobistą, rodzinną, materialną, dochodową, zdrowotną i majątkową osoby lub rodziny ubiegającej się o zasiłek. Wszelkie informacje zawarte w rodzinnym wywiadzie środowiskowym powinny zostać potwierdzone stosownymi dokumentami. Sytuacja każdej osoby lub rodziny jest rozpatrywana indywidualnie.

Prawo do przyznania zasiłku celowego przysługuje osobie samotnie gospodarującej, której dochód nie przekracza kwoty 542,00 zł netto (od 1 października 634,00 zł netto) oraz rodzinie, w której dochód na osobę nie przekracza kwoty 456,00 zł netto (od 1 października 514,00 zł netto), przy jednoczesnym występowaniu powodów udzielenia pomocy społecznej, w szczególności: bezrobocia, niepełnosprawności, długotrwałej lub ciężkiej choroby, potrzeby ochrony macierzyństwa lub wielodzietności, jak również z uwagi na bezradność w sprawach opiekuńczo-wychowawczych i prowadzenia gospodarstwa domowego, zwłaszcza rodzinach niepełnych i wielodzietnych lub innych okoliczności uzasadniających udzielenie pomocy.

W szczególnie uzasadnionych przypadkach osobie albo rodzinie o dochodach przekraczających kryterium dochodowe może być przyznana pomoc w formie zasiłku celowego pod warunkiem zwrotu części lub całości przyznanej kwoty zasiłku.

Wniosek o przyznanie pomocy rozpatrywany jest zgodnie z kryteriami ustawy o pomocy społecznej i zasadami ustawy kodeks postępowania administracyjnego. Postępowanie kończy się wydaniem decyzji administracyjnej.

W ramach pracy socjalnej pracownik socjalny może skierować osobę lub rodzinę do innych instytucji celem uzyskania porad i pomocy np. do Punktu Informacyjno-Konsultacyjnego przy ul. Dereniowej 52/54 oraz do Wydziału Zasobów Lokalowych dla Dzielnicy Ursynów m.st. Warszawa, al. Komisji Edukacji Narodowej 61.

W celu ubiegania się o pomoc finansową z Ośrodka należy skontaktować się z pracownikiem socjalnym, który jest właściwy do prowadzenia sprawy i złożyć wniosek (telefonicznie lub osobiście). Ośrodek znajduje się przy ul. J. Cybisa 7 i czynny jest od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00-16:00, tel. (22) 544-12-00. Więcej informacji znajdziecie Państwo na stronie Ośrodka www.ops-ursynow.civ.pl

Ponadto mieszkańcy Ursynowa mogą ubiegać się w Urzędzie Dzielnicy o dodatek mieszkaniowy. Wnioski w tej sprawie należy składać w Wydziale Zasobów Lokalowych dla Urzędu Dzielnicy Ursynów, al. Komisji Edukacji Narodowej 61, tel. (22) 443-72-88 i (22) 443-72-84

Dodatek przyznawany jest na pół roku, a środki przekazywane bezpośrednio na konto administratora budynku. W trakcie otrzymywania dodatku należy regularnie wnosić pozostałą kwotę czynszu, gdyż przy braku opłat, wypłata dodatku może zostać wstrzymana do czasu uregulowania zaległości. Jeśli zaległość nie zostanie uregulowana w ciągu 3 miesięcy od daty wydania decyzji, decyzja o przyznaniu dodatku wygasa.

Zgodnie z ustawą z dnia 21.06.2001 r. o dodatkach mieszkaniowych, dodatek przysługuje osobom, jeżeli średni miesięczny dochód na jednego członka gospodarstwa domowego w okresie 3 miesięcy poprzedzających datę złożenia wniosku o przyznanie dodatku nie przekracza 175% kwoty najniższej emerytury w gospodarstwie jednoosobowym (1356,59 zł) i 125% tej kwoty w gospodarstwie wieloosobowym (1100,56 zł). Przy wydawaniu decyzji o przyznaniu dodatku mieszkaniowego uwzględnia się kwotę najniższej emerytury obowiązującą w dniu złożenia wniosku.

Normatywna powierzchnia użytkowa lokalu mieszkalnego lub budynku mieszkalnego, w którym znajduje się tylko jeden lokal mieszkalny (dom jednorodzinny) w przeliczeniu na liczbę członków gospodarstwa domowego nie może przekraczać odpowiednio:

45,5 metrów kwadratowych – 1 osoba

52 metrów kwadratowych – 2 osoby

58,5 metrów kwadratowych – 3 osoby

71,5 metrów kwadratowych – 4 osoby

84,5 metrów kwadratowych – 5 osób

91 metrów kwadratowych – 6 osób

powyższej 6 osób dodatkowo o 5 metrów kwadratowych dla każdej kolejnej osoby.

Normatywną powierzchnię powiększa się o 15 m kwadratowych, jeżeli w lokalu mieszkalnym zamieszkuje osoba niepełnosprawna poruszająca się na wózku lub osoba niepełnosprawna, której niepełnosprawność wymaga zamieszkiwania w oddzielnym pokoju. 

Zgodnie z Uchwałą Nr VI/107/2015 Rady Miasta m.st. Warszawy z dnia 26.02.2015 r. w sprawie przyjęcia „Zasad restrukturyzacji zadłużenia użytkownika lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu m.st. Warszawy, obowiązującym w latach 2015-2019” do programu restrukturyzacji mogą przystąpić wszyscy obecni i byli użytkownicy komunalnych lokali mieszkalnych, którzy w dniu 30 września 2014 r. mieli zadłużenie w opłatach za lokal mieszkalny. Czas na podpisanie porozumienia upływa 21 września  2015 r. Stworzone zostały dwa warianty. Pierwszy z nich polega na spłacie 30% zadłużenia w terminie 3 miesięcy od dnia podpisania porozumienia oraz terminowe opłacanie czynszu prze 4 kolejne lata. Umorzenie 70% następuje po wywiązaniu się z warunków porozumienia. Drugi wariant to spłata 50% zadłużenia w miesięcznych ratach nie później niż do 30 września 2019 r. Podobnie jak w przypadku pierwszego wariantu, umorzenie pozostałego długu nastąpi po wywiązaniu się z warunków porozumienia. 

W oparciu o Uchwałę Nr XL VIII/1303/2012 Rady Miasta Stołecznego Warszawa z dnia 13.12.2012 r. w sprawie uchwalenia „Wieloletniego Programu Gospodarowania Mieszkaniowym Zasobem m.st Warszawy na lata 2013-2017” oraz załącznik nr 2 użytkownicy komunalnych lokali mieszkalnych mogą ubiegać się o obniżkę czynszu jeżeli średni miesięczny dochód najemcy w przeliczeniu na członka gospodarstwa domowego w okresie 3 miesięcy poprzedzających datę złożenia wniosku nie przekracza:

160% kwoty najniższej emerytury, tj. 1936,99 zł na osobę w gospodarstwie wieloosobowym i 220% kwoty najniższej emerytury tj. 1408,72 zł w gospodarstwie jednoosobowym obowiązującej w dniu złożenia wniosku.

Obniżka nie przysługuję w mieszkaniu socjalnym oraz mieszkaniu zadłużonym powyżej 3 miesięcy.

Chcąc uzyskać więcej szczegółowych informacji dotyczących prowadzonych przez Wydział Zasobów Lokalowych działań na rzecz osób zadłużonych, należy skontaktować się  z Urzędem Dzielnicy Ursynów m.st. Warszawy tel. (22) 443-72-88 i (22) 443-72-84.

 

Nasz profil na:

BIP

PO PŻ 2014-2020

/OPS-Ursynow/skrytka

Projekty:

 
 

Free business joomla templates