Szukaj na stronie

Ośrodek Pomocy Społecznej Dzielnicy Ursynów m.st. Warszawy

ul. Jana Cybisa 7
02-784 Warszawa
Tel.: (22) 5441200
Faks: (22) 5441201
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
NIP: 951-12-04-085
REGON: 010847964

HomeOferta pomocy
Wiadomość
 • Dyrektywa e-Prywatności Parlamentu Europejskiego

  Ta strona internetowa używa ciasteczek do zarządzania uwierzytelnianiem, nawigacją i innymi funkcjami serwisu.Używając naszej strony pozwalasz na zapisywanie tego typu informacji na swoim komputerze.

  Zobacz, dyrektywę parlamentu Europejskiego odnośnie e-Prywatności

  You have declined cookies. This decision can be reversed.

Jak pomagamy

Ośrodek Pomocy Społecznej Dzielnicy Ursynów jest jednostką organizacyjną m.st. Warszawy, powołaną do realizacji zadań w zakresie pomocy społecznej na rzecz mieszkańców Ursynowa.

Naszą misją jest niesienie pomocy i bycie zawsze tam, gdzie potrzebne jest wsparcie. Pomagamy pokonywać trudne sytuacje życiowe, wspieramy działania prowadzące do przezwyciężenia kryzysów, zapewniamy opiekę osobom samotnym, chorym i niepełnosprawnym, a przy tym staramy się to robić rzetelnie, skutecznie oraz z poszanowaniem ludzkiej godności.

Celem pomoc społeczna jest umożliwienie osobom i rodzinom, przezwyciężenie trudnych sytuacji życiowych, których nie są one w stanie pokonać, wykorzystując własne uprawnienia, zasoby i możliwości.

Cele oraz zasady przyznawania świadczeń, w tym szczegółowe zasady regulujące prawo do świadczeń pieniężnych określa ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej  (tekst jedn. Dz. U. z 2018 r., poz. 1508 ze zm).

 

Podstawowe formy udzielanej pomocy

 • praca socjalna i poradnictwo specjalistyczne;
 • pomoc finansowa;
 • obiady w Punkcie Żywieniowym, szkołach i przedszkolach;
 • usługi opiekuńczych;
 • specjalistyczne usługi opiekuńcze dla osób z zaburzeniami psychicznymi (w tym z niepełnosprawnością intelektualną);
 • specjalistyczne usługi opiekuńcze dla dzieci z zaburzeniami rozwojowymi, w tym z autyzmem;
 • rehabilitacja społeczna w placówkach oparcia dla osób starszych (DDPS);
 • rehabilitacja społeczna w placówkach oparcia dla osób niepełnosprawnych,  dla osób chorych psychicznie (ŚDS);
 • sprawienie pogrzebu;
 • prowadzenie postępowań administracyjnych w zakresie potwierdzania prawa do świadczeń opieki zdrowotnej osób nieubezpieczonych, o których mowa w art. 2 ust.1 pkt. 2 ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (ustawa z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych Dz. U. z 2015 r. poz. 581 ze zm.) 

 

Zasady udzielania pomocy

Pomoc finansowa, usługowa, w naturze oraz w formie rehabilitacji w placówkach oparcia społecznego dla osób starszych i niepełnosprawnych przyznawana jest po przeprowadzeniu wywiadu środowiskowego w miejscu zamieszkania osoby zainteresowanej oraz w oparciu o dokumenty potwierdzające trudną sytuację osoby lub rodziny ubiegającej się o pomoc. Dopiero po przeprowadzeniu rodzinnego wywiadu środowiskowego i ustaleniu pełnej, aktualnej sytuacji osoby lub rodziny jest wydawana decyzja administracyjna, która informuje o przyznaniu, formie oraz wysokości pomocy lub o jej odmowie. 

Prawo do świadczeń z pomocy społecznej, jeżeli umowy międzynarodowe nie stanowią inaczej, przysługuje:

 • osobom posiadającym obywatelstwo polskie mającym miejsce zamieszkania i przebywającym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
 • cudzoziemcom mającym miejsce zamieszkania i przebywającym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej:

a) na podstawie zezwolenia na pobyt stały, zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego Unii Europejskiej, zezwolenia na pobyt czasowy udzielonego w związku z okolicznością o której mowa w art. 159 ust. 1 pkt 1 lit. c lub d (status uchodźcy lub ochrony uzupełniającej) w art. 186 ust. 1 pkt 3 (zezwolenie na pobyt rezydenta długoterminowego UE, który zamierza wykonywać pracę, prowadzić działalność gospodarczą, podjąć lub kontynuować studia lub szkolenie zawodowe, bądź wykaże inne okoliczności uzasadniające jego zamieszkiwanie na terytorium RP) ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach (Dz. U. poz. 1650 ze zm.) lub w związku z uzyskaniem  w Rzeczypospolitej Polskiej statusu uchodźcy lub ochrony uzupełniającej,

b)   w związku z uzyskaniem w Rzeczypospolitej Polskiej zgody na pobyt ze względów humanitarnych lub zgody na pobyt tolerowany – w formie schronienia, posiłku, niezbędnego ubrania oraz zasiłku celowego,

 • mającym miejsce zamieszkania i przebywającym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej obywatelom państw członkowskich Unii Europejskiej, państw Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA)- stron umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym lub Konfederacji Szwajcarskiej oraz członkom ich rodzin w rozumieniu art. 2 pkt 4 ustawy z dnia 14 lipca 2006 r. o wjeździe na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, pobycie oraz wyjeździe z tego terytorium obywateli państw członkowskich Unii europejskiej  i członków ich rodzin (Dz. U. z 2014 r. poz. 1525 oraz z 2015 r. poz. 1274), posiadającym prawo pobytu lub prawo stałego pobytu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

W myśl art. 507 ust. 2 ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach (Dz. U. z 2013 r. poz. 1650 ze zm.) zezwolenia na osiedlenie, stają się zezwoleniami na pobyt stały.

Pomocy społecznej udziela się osobom i rodzinom, na zasadach określonych w ustawie, w szczególności z powodu:

 • ubóstwa;
 • sieroctwa;
 • bezdomności;
 • bezrobocia;
 • niepełnosprawności;
 • długotrwałej lub ciężkiej choroby;
 • przemocy w rodzinie;
 • potrzeby ochrony ofiar handlu ludźmi;
 • potrzeby ochrony macierzyństwa lub wielodzietności;
 • bezradności w sprawach opiekuńczo-wychowawczych i prowadzenia gospodarstwa domowego, zwłaszcza w rodzinach niepełnych lub wielodzietnych;
 • trudności w integracji cudzoziemców, którzy uzyskali w RP status uchodźcy, ochronę uzupełniającą lub zezwolenie na pobyt czasowy udzielone w związku z okolicznością, o której mowa w art.159 ust. 1 pkt 1 lit. C lub d ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach;
 • trudności w przystosowaniu do życia po zwolnieniu z zakładu karnego;
 • alkoholizmu lub narkomanii;
 • zdarzenia losowego i sytuacji kryzysowej;
 • klęski żywiołowej lub ekologicznej.

 

Prawo do świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej przysługuje osobom i rodzinom w przypadku występowania jednej z powyższych okoliczności, a których dochód na osobę w rodzinie nie przekracza kryterium dochodowego, określonego w art. 8 ust. 1 ustawy o pomocy społecznej:

 • osobie samotnie gospodarującej, której dochód nie przekracza kwoty 701,00 zł, zwanej „kryterium dochodowym osoby samotnie gospodarującej” ;
 • osobie w rodzinie, w której dochód na osobę nie przekracza kwoty 528,00 zł, zwanej „kryterium dochodowym na osobę w rodzinie”;
 • rodzinie, której dochód nie przekracza sumy kwot kryterium dochodowego na osobę w rodzinie, zwanej „kryterium dochodowym rodziny”.

 

W ramach ustawy z dnia 29 grudnia 2005 r. o ustanowieniu programu wieloletniego: „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” Ośrodek świadczy pomoc w formie posiłku, świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych (współpraca z lokalnym Stowarzyszeniem Społeczników Ariadna). Pomoc w zakresie dożywiania może być przyznawana nieodpłatnie osobom i rodzinom, jeżeli dochód osoby samotnie gospodarującej lub dochód na osobę w rodzinie nie przekracza 200% wskazanego wyżej kryterium dochodowego.

Za dochód uważa się sumę miesięcznych przychodów z miesiąca poprzedzającego złożenie wniosku lub w przypadku utraty, dochodu z miesiąca, w którym wniosek został złożony, bez względu na tytuł i źródło ich uzyskania.

 

Wymagane dokumenty

Postępowanie  w sprawie przyznania świadczeń z pomocy społecznej wszczyna się na podstawie wniosku o przyznanie pomocy. Do wniosku należy dołączyć dokumenty o uzyskiwanych miesięcznych dochodach:

 • osoby zatrudnione na umowę o pracę – zaświadczenie z zakładu pracy o uzyskiwanym miesięcznym dochodzie netto z miesiąca poprzedzającego złożenie wniosku,
 • świadczeniobiorcy ZUS/KRUS – decyzja przyznająca świadczenie lub odcinek otrzymywanej renty, emerytury, świadczenia rehabilitacyjnego itp.
 • osoby bezrobotne – zaświadczenie z UP,
 • osoby prowadzące działalność gospodarczą – zaświadczenie z Urzędu Skarbowego o formie opodatkowania, dowód opłacania składek ZUS oraz zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej (w przypadku rozliczania się na zasadach ogólnych należy dołączyć PIT-37 za rok ubiegły),
 • osoby posiadające gospodarstwo rolne – zaświadczenie o wielkości gospodarstwa (w tym hektarów przeliczeniowych);
 • zaświadczenie o kontynuowaniu nauki w szkole ponadgimnazjalnej lub uczelni wyższej (w przypadku uczelni wyższej wymagane jest zaświadczenie o wysokości pobieranego stypendium).

Świadczenia pomocy społecznej udzielane są na wniosek osoby zainteresowanej, jej przedstawiciela ustawowego lub innej osoby, za zgodą osoby zainteresowanej lub jej przedstawiciela ustawowego.

Wniosek o przyznanie pomocy można składać bezpośrednio  u pracownika socjalnego, telefonicznie bądź drogą korespondencyjną na adres Ośrodka.

Pomoc w formie poradnictwa i pracy socjalnej udzielana jest bezpłatnie, bez względu na posiadany dochód

Za dochód uważa się sumę miesięcznych przychodów z miesiąca poprzedzającego złożenie wniosku (netto) lub w przypadku utraty dochodu z miesiąca, w którym wniosek został złożony, bez względu na tytuł i źródło ich uzyskania, pomniejszone o:

 • miesięczne obciążenia podatkiem dochodowym od osób fizycznych;
 • składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz społeczne;
 • kwotę alimentów świadczonych na rzecz innych osób.

Do dochodów nie wlicza się:

 • jednorazowego pieniężnego świadczenia socjalnego;
 • zasiłku celowego;
 • pomocy materialnej mającej charakter socjalny albo motywacyjny, przyznawanej na podstawie przepisów o systemie oświaty;
 • wartości świadczeń w naturze;
 • świadczenia przysługującego osobie bezrobotnej na podstawie przepisów o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy z tytułu wykonywania prac społecznie użytecznych;
 • świadczenia pieniężnego i pomocy pieniężnej, o których mowa w ustawie z dnia 20 marca 2015 r. o działaczach opozycji antykomunistycznej oraz osobach represjonowanych z powodów politycznych  (Dz. U.  poz. 693 i 1220);
 • dochodów z powierzchni użytków rolnych poniżej 1ha przeliczeniowego;
 • świadczenia wychowawczego, o którym mowa w ustawie z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci (Dz. U. poz. 195), oraz dodatku wychowawczego, o którym mowa w ustawie z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U.  z 2016 r. poz. 575);
 • świadczenia pieniężnego, o którym mowa w art. 8a ust. 1 ustawy z dnia 7 września 2007 r. o Karcie Polaka (Dz.U.  z 2014 r. poz. 1187, z 2015 r. poz. 1274 oraz z 2016 r. poz. 753).

W razie wystąpienia rażących dysproporcji między udokumentowaną wysokością dochodu a sytuacją majątkową wskazującą, że dana osoba lub rodzina  jest w stanie przezwyciężyć trudną sytuację życiową wykorzystując własne zasoby majątkowe, kierownik ośrodka pomocy społecznej może odmówić przyznania świadczeń z pomocy społecznej.

Osoby i rodziny, korzystające z pomocy społecznej, zobowiązane są do współpracy z pracownikiem socjalnym w rozwiązywaniu swojej trudnej sytuacji życiowej. Nieuzasadniona odmowa podjęcia zatrudnienia, innej pracy zarobkowej przez osobę bezrobotną lub wykonywania prac społecznie użytecznych, o których mowa w przepisach o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, lub nieuzasadniona odmowa podjęcia leczenia odwykowego przez osobę zatrudnioną, a także marnotrawienie przyznanych świadczeń, ich celowe niszczenie, bądź marnotrawienie własnych zasobów finansowych oraz ich nieracjonalne wykorzystywanie może stanowić podstawę do ograniczenia lub odmowy przyznania świadczeń albo przyznanie pomocy w formie niepieniężnej. Również odmowa zawarcia kontraktu socjalnego lub nie wywiązywanie się z uzgodnień zawartych w kontrakcie może spowodować ograniczenie lub odmowę przyznania świadczenia. Osoby i rodziny, korzystające ze świadczeń pomocy społecznej, są zobowiązane poinformować o każdej zmianie swojej sytuacji osobistej, dochodowej i majątkowej, która wiąże się z podstawą do przyznania świadczeń. Świadome wprowadzenie w błąd pracownika socjalnego może spowodować zmianę decyzji na niekorzyść strony oraz zwrot nienależnie pobranych świadczeń. Świadczenia nienależnie pobrane podlegają zwrotowi, niezależnie od dochodu rodziny.

Kontrakt socjalny

Kontrakt socjalny to pisemna umowa zawarta z osobą ubiegającą się o pomoc, określająca uprawnienia i zobowiązania stron umowy (osoby zwracającej się o pomoc, pracownika socjalnego oraz kierownika ośrodka). Zawarcie kontraktu socjalnego ma na celu określenie sposobu współdziałania w rozwiązywaniu problemów osoby lub rodziny, która znalazła się w trudnej sytuacji życiowej, z uwzględnieniem możliwości wykorzystania zasobów środowiska lokalnego. Kontrakt zawiera opis sytuacji życiowej osoby lub rodziny oraz opis działań koniecznych do podjęcia przez nią, a także formę, zakres i czas udzielanej przez Ośrodek pomocy. W kontrakcie odnotowuje się również wszystkie uwagi, dotyczące realizacji kontraktu. Okres, na jaki zawierany jest kontrakt socjalny dostosowywany jest z jednej strony do sytuacji życiowej, w jakiej znajduje się osoba zawierająca kontrakt, a z drugiej – do form wsparcia, zaproponowanych przez Ośrodek. 

Zasady potwierdzania prawa do świadczeń opieki zdrowotnej osób nieubezpieczonych.

Zgodnie z art. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2015 poz. 581 ze zm.) do korzystania ze świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych na zasadach określonych w ustawie mają prawo inne niż ubezpieczeni osoby posiadające miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, które posiadają obywatelstwo polskie lub uzyskały w Rzeczypospolitej Polskiej status uchodźcy lub ochronę uzupełniającą, lub zezwolenie na pobyt czasowy udzielone w związku z okolicznością, o której mowa w art. 159 ust. 1 pkt 1 lit. c lub d ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach (Dz. U. poz. 1650 oraz z 2014 r. poz. 463 i 1004), spełniające kryterium dochodowe, o którym mowa w art. 8 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2017 r. poz. 1769), co do których nie stwierdzono okoliczności, o której mowa w art. 12 tej ustawy, na zasadach i w zakresie określonych dla ubezpieczonych.

Wniosek może złożyć:

 • osoba zainteresowana 
 • świadczeniodawca (szpital) - niezwłocznie po udzieleniu świadczenia w przypadku stanu nagłego

Po złożeniu wniosku przeprowadzany jest wywiad środowiskowy mający na celu ustalenie sytuacji osoby nieubezpieczonej, a w szczególności: spełnienie kryterium dochodowego oraz brak okoliczności, o których mowa w art. 12 ustawy o pomocy społecznej. Osoba ubiegająca się o potwierdzenie prawa do świadczeń opieki zdrowotnej powinna przedstawić dokumenty potwierdzające:

 • posiadanie obywatelstwa polskiego lub status uchodźcy/ochrony uzupełniającej,
 • zamieszkiwanie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
 • brak możliwości uzyskania ubezpieczenia zdrowotnego z innego tytułu, 
 • spełnienie kryterium dochodowego.

Po przeprowadzeniu postępowania decyzję wydaje Prezydent m.st. Warszawy. W przypadku decyzji pozytywnej prawo świadczeń opieki zdrowotnej przysługuje przez okres 90 dni od dnia określonego w decyzji, którym jest:

 • dzień złożenia wniosku
 • w przypadku udzielania świadczeń w stanie nagłym dzień udzielenia świadczenia.

Osoba, której w drodze decyzji administracyjnej zostało potwierdzone prawo do świadczeń zdrowotnych finansowanych ze środków publicznych ma obowiązek niezwłocznie poinformować o:

 • każdej zmianie w sytuacji dochodowej lub majątkowej
 • objęciu ubezpieczeniem zdrowotnym z innego tytułu

W przypadku zmiany sytuacji dochodowej lub objęcia ubezpieczeniem zdrowotnym istnieje konieczność niezwłocznego stwierdzenia wygaśnięcia decyzji.

 

Nasz profil na:

BIP

PO PŻ 2014-2020

/OPS-Ursynow/skrytka

Projekty:

 
 

 

 

Free business joomla templates